Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

ASAEM SALUT MENTAL, domiciliada en Plaça de les Xocolateres nº 4, de Gandia, amb CIF G-46555942 propietària del lloc web www.asaem.org.es

Email per a comunicacions en matèria de Protecció de dades: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

NORMATIVA APLICABLE

La nostra Política de Privacitat s'ha dissenyat d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades de la UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de Desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), i en el que no contradigui la normativa legal aplicable esmentada, pel que es disposa en el marc legislatiu espanyol en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal. En facilitar-nos les seves dades, Vostè declara haver llegit i conèixer la present Política de Privacitat, prestant el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals d'acord amb les finalitats i termes aquí expressats.

ASAEM SALUT MENTAL podrà modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Aquestes condicions de privacitat podran ser complementades per l'Avís Legal, Política de Cookies i les Condicions Generals que, si escau, es recullin per a determinats productes o serveis, si aquest accés suposa alguna especialitat en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

José Vázquez Brines

TRACTAMENTS

ASAEM SALUT MENTAL realitza els tractaments la informació dels quals, inclosa la finalitat del tractament i la seva base jurídica, pot consultar-se en el següent enllaç: www.asaem.org.es /registre-activitats-tractament

CONSENTIMENT PER A TRACTAR LES SEVES DADES

En emplenar els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privacitat” i fer clic per a enviar les dades, o en remetre correus electrònics a ASAEM SALUT MENTAL per mitjà dels comptes habilitats a aquest efecte, l'Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades. També es podran tractar les dades amb finalitat comercial si prèviament l'interessat a autoritzat expressament l'ús de les seves dades a aquest efecte.

QUINES DADES TRACTEM A TRAVÉS DE LA WEB?

Pel simple fet de navegar en la Pàgina web de ASAEM SALUT MENTAL, recopilarà informació de:

-Adreça IP

-Versió del navegador

-Sistema operatiu

-Durada de la vista o navegació per la pàgina web

Tal informació pot emmagatzemar-se mitjançant Google Analytics, per la qual cosa ens remetem a la Política de Privacitat de Google, ja que aquest recapta i tracta tal informació: https://policies.google.com/privacy?hl=es&fg=1

De la mateixa manera, en la web es pot facilitar la utilitat de Google Maps, la qual podria tenir accés a la teva ubicació, en el cas que li ho permetis, amb la finalitat de facilitar-te una major especificitat sobre la distància i/o camins possibles a la nostra/s sedi/s. Referent a això, ens remetem a la Política de Privacitat utilitzada per Google Maps, amb la finalitat de conèixer l'ús i tractament de tals dades: https://www.google.com/*intl/és_*ALL/*help/*terms_*maps/

MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l'informem que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte de l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estiguin exposats, segons l'Art. 32 del RGPD EU 679/2016 i la Llei orgànica 3/2018.

DRETS DE L'USUARI

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que el concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El responsable del tractament deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D'acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se al tractament, dret a la portabilitat de les dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat.

Qualsevol interessat té dret, a més, a presentar una reclamació si així ho considera, davant l'autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de dades: https://www.aepd.es/) no obstant això, instem que prèviament contacti amb ASAEM SALUT MENTAL.

COM EXERCITAR ELS SEUS DRETS?

Per a exercir els seus drets, ha de dirigir-se al responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l'exercici del dret triat. Opcionalment, pot acudir a l'Autoritat de Control competent per a obtenir informació addicional sobre els seus drets. Les dades de contacte per a l'exercici dels seus drets són el telèfon 652 767 962 el correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.. Recordi acompanyar una còpia d'un document que ens permeti identificar-li.

CONSENTIMENT PER A ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

D'acord amb el que s'estableix en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto la Política de Privacitat”, està atorgant el consentiment exprés per a enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic en enviament d'informació sobre l'Empresa.